Generel privatlivspolitik for Sports Connection ApS

Privatlivspolitik

1. Hvem er vi?

Når du besøger Sports Connection ApS’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.sportsconnection.dk eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik. Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Sports Connection ApS
CVR-nr. 18 13 38 81
Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

E-mail: post@sportsconnection.dk
Telefon: +45 75 10 19 80 

1.1. Fælles dataansvar
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at der er fælles dataansvar i koncernen (Sports Connection ApS og datterselskaber Skechers Retail Danmark ApS, Skechers Retail Norge AS, SC Retail Sverige AB og Sports Connection Finland Oy samt moderselskab Skechers USA Inc.). Som led i det fælles dataansvar, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til de øvrige selskaber i koncernen i forbindelse med vores aktiviteter som beskrevet nedenfor.

Det er mellem koncernselskaberne aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten ved at give dig de informationer, der fremgår nedenfor. Vi er ligeledes ansvarlige for at sikre, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med det løbende ansættelsesforhold, ligesom vi er ansvarlige for at sikre dine rettigheder i forbindelse med behandlingen. Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder som beskrevet i pkt. 5, kan du således rette henvendelse direkte til os, som beskrevet ovenfor.

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Det løbende forhandlerforhold
Som led i etableringen og varetagelsen af den løbende samarbejdsrelation med vores forhandlere, behandler vi personoplysninger om dig som vores kontaktperson hos forhandleren.

Vi behandler således oplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer, med henblik på at etablere den indledende kontakt, oprette forhandleren i vores systemer, varetage den løbende kontakt (herunder i forbindelse med ordrer, levering, reklamationer og returvarer), gennemføre kreditvurdering af forhandleren samt fakturere og eventuelt inddrive manglende betaling.

I forbindelse hermed kan vi videregive dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere, der bistår med kreditvurdering, fakturering, fragtservice og inddrivelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, herunder videregivelsen, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesser at behandle almindelige personoplysninger om dig som kontaktperson hos forhandleren med henblik på at varetage den løbende samarbejdsrelation som beskrevet.

2.2. Influencer- og ambassadørsamarbejder
Hvis du som influencer eller ambassadør har indgået et samarbejde med os, behandler vi personoplysninger om dig med det formål at administrere den løbende samarbejdsrelation, herunder indgå aftale, fremsende produkter, godkende content og udbetale vederlag (i det omfang du er berettiget hertil).

I forbindelse hermed behandler vi således almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, kontooplysninger, skostørrelse og billede. Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Hvis du ikke er momsregistreret, behandler vi herudover fortrolige personoplysninger om dig i form af dit CPR-nummer. Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (følger af lov), idet behandlingen sker mhp. at foretage lovpligtig indberetning til SKAT.

Hvis du som led i influencersamarbejdet udarbejder content, hvor dit barn optræder, vil vi ligeledes behandle personoplysninger om dit barn i form af barnets billede og skostørrelse. Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), idet behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e).

Som led i samarbejdet vil vi videregive dine (og evt. dit barns) personoplysninger i form af billede, idet billederne vil blive offentliggjort på vores profiler på sociale medier, herunder Facebook og Instagram. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til vores fragtservice i forbindelse med levering samt til SKAT og vores bank i forbindelse med udbetaling af vederlag.

2.3. Sociale medier
Vi har en virksomhedsprofil på LinkedIn. Når du besøger eller på anden måde interagerer med denne, kan der i visse tilfælde opstå fælles dataansvar mellem os og LinkedIn. Disse tilfælde vil særligt være ved brug af insights- og analyseværktøjer og andre lignende funktioner, som LinkedIn stiller til rådighed for virksomheder. Vi har derfor indgået aftale om fælles dataansvar med de LinkedIn, hvor det bl.a. er aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:

Når du interagerer med vores LinkedIn-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som LinkedIn er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her.

Insights- og analyseværktøjer
Vores formål med brug af insights- og analyseværktøjer udbudt af sociale medier er at målrette vores annoncer til bestemte målgrupper på de sociale medier samt at gøre det muligt for os at generere analyser og statistik om virkningen af vores annoncekampagner og andet online indhold samt din brug af vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således oplysninger om dig i form af oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og andre oplysninger indsamlet via cookies, tags, pixels, plug-ins m.v. For yderligere information om vores brug af cookies, henviser vi til vores cookiepolitik. Vi er ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for denne behandling, og vi videregiver dine personoplysninger til LinkedIn.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Vi er ansvarlige for at indhente dette samtykke. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies i cookiebanneret.

Påberåbelse af rettigheder, hvor de sociale medier er ansvarlige
LinkedIn er selv ansvarlig for at sikre et retsgrundlag fsva. de personoplysninger, som LinkedIn behandler om dig, og som de ikke har modtaget fra os.

LinkedIn er således også selv ansvarlige for at muliggøre, at du kan påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-20. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du påberåber dig dine rettigheder hos de sociale medier via ovenstående link til privatlivspolitikken.

Påberåbelse af rettigheder, hvor vi er ansvarlige
Hvis du i øvrigt ønsker at påberåbe dig dine rettigheder for så vidt angår de personoplysninger, der er opbevaret hos os (dvs. oplysninger indsamlet via dit besøg på vores hjemmeside) kan du gøre dette i overensstemmelse med nedenstående under punkt 5.

Påberåbelse af retten til indsigelse
Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brug af insights- og analyseværktøjer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du gøre dette både ved henvendelse til LinkedIn og til os.

2.4. Brug af cookies
Vores hjemmeside gør brug af cookies. I forbindelse med vores brug af cookies behandler vi personoplysninger om dig i form af IP-adresse, device-ID, referrers, oplysninger om browser eller device type, oplysninger om din adfærd på hjemmesiden (og på tværs af hjemmesider), præferencer (f.eks. ift. sprog og indstillinger) og unikt ID.

Nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af nødvendige cookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere en fuldt funktionel hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af nødvendige cookies er således at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Ikke-nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder præferencer, statistik og markedsføringscookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies i cookiebanneret.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af

  • præferencecookies er at sikre, at hjemmesiden kan huske f.eks. valgte sprog, indstillinger m.v.
  • statistikcookies er at gøre det muligt for os at få indsigt i dine interaktioner med vores hjemmeside.
  • markedsføringscookies er at kunne spore din adfærd på tværs af websites og platforme med henblik på adfærdsbaseret markedsføring.

Brug af tredjepartscookies
Når vi gør brug af tredjepartscookies, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Du kan finde mere information om de pågældende tredjeparter i selve cookiebanneret.

Visse udbydere af tredjepartscookies behandler herudover dine personoplysninger til deres egne formål, hvorfor vi opfordrer dig til at orientere dig herom i disse udbyderes respektive privatlivspolitikker.

3. Opbevaring og sletning af personlige oplysninger

Oplysninger til brug for varetagelse af det løbende forhandlerforhold opbevares som udgangspunkt så længe samarbejdsrelationen er aktiv og i en periode på 5 år herefter, dog således at bogføringsmateriale løbende slettes i overensstemmelse med bogføringslovens regler om opbevaring i 5 år plus indeværende år fra fakturadatoen, ligesom vi løbende foretager sletning af korrespondance modtaget via mail og kundesupport i overensstemmelse med vores mailpolitik og politik for opbevaring af reklamations- og retursager. Korrespondance herom opbevares således maksimalt i 2 år fra tidspunktet for reklamationen.

Oplysninger behandlet som led i samarbejde med influencere og ambassadører opbevares i en periode på 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med bogføringslovens regler, idet billeder dog alene opbevares, så længe disse er tidssvarende ift. trends og kollektioner og således maksimalt i en periode på 4-5 år.

Cookies opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne udløbstider i cookiebanneret.

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer, hosting-løsninger m.v.

Som led i vores interne koncernforhold og brug af databehandlere, kan der overførsel af personoplysninger til USA.
I forbindelse med vores brug af Microsoft Office, kan der således i henhold til Microsofts helt sædvanlige vilkår og i meget begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS i de tilfælde, hvor vi måtte have behov for at få support fra Microsoft. Overførslen sker i overensstemmelse med Microsofts standardvilkår.

I forbindelse med vores brug af øvrige databehandlere, samt udbydere af tredjepartscookies, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og de respektive databehandlere, underdatabehandlere eller tredjepartsudbyderes certificering under EU-US Data Privacy Framework. Herudover kan der ske overførsel til Storbritannien på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse.

5. Hvilke rettigheder har du?

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk og telefon: +45 33 19 32 00.